Patienten har ret til, at klage hvis patienten føler sig fejlbehandlet, eller er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, der er foretaget af fodterapeuten på klinikken eller i forbindelse med en hjemmebehandling.

Patienten kan klage over:

  • Den Sundhedsfaglige behandling patienten har modtaget. Sundhedsfaglig behandling er eks.:
    • Undersøgelse, diagnose og behandling
    • Information om og samtykke til behandling
    • Journalføring
    • Sundhedspersoners tavshedspligt

Patienten skal udfylde et klageskema på borger.dk under ”Klager over sundhedsvæsnet”, dette skema sendes efterfølgende til Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienten kan give fuldmagt til, at en anden kan klage på dennes vegne.

Patienten skal sende sin klage senest to år, fra patienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med det forhold, der klages over. Dog skal Styrelsen for Patientsikkerhed senest modtage klagen fem år efter den dag, hvor forholdet, der klages over, fandt sted.

Styrelsen for Patientsikkerhed retter henvendelse til patienten der klager, og tilbyder patienten en dialog. Dialogen er mellem klinikken og patienten, og skal bidrage til, at patienten genopretter sin tillid til sundhedsvæsnet. Evt. misforståelser opklares og patienten modtager en undskyldning, hvor det er på sin plads. Hvis patienten tager imod dialog tilbuddet, skal klinikken tage stilling hvem der skal deltage i denne dialog.

Klinikken skal tage stilling til, hvordan klagesagen kan danne grundlag for læring. Klagen skal evalueres eks. Hvad skete der? Hvorfor skete det? Er der noget klinikken kunne have gjort anderledes? På baggrund af denne evaluering kan det evt. medføre ændret arbejdsgange, eller indførsel af andre forebyggende tiltag for at forhindre, at lignende klagesager opstår.

Råd og vejledning

Patienten kan få vejledning om sine klagemuligheder og hjælp til at skrive klagen ved, at henvende sig til det regionale patientkontor hvor en patientvejleder vil stå til rådighed.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan klinikken finde flere oplysninger angående behandlingen af klagesagen. https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

Patienten skal være opmærksom på, at en klagesag ikke medfører udbetaling af erstatning.

Patienterstatning

Det er muligt, at få erstatning hvis patienten er kommet til skade, som følge af en behandling eller undersøgelse i sundhedsvæsnet (behandlingsskade) eller hvis patienten har fået bivirkninger af et lægemiddel (lægemiddelskade). Sundhedspersoner har pligt til, at informere patienten om Patienterstatningen, hvis de bliver opmærksom på en potentiel erstatningsberettigende skade.

En skade kan anmeldes af patienten, pårørende, hospitalet eller af den privatautoriserede sundhedsperson, der har behandlet patienten, eller har opdaget skaden.

Der må ikke gå mere end 3 år, fra det tidspunkt patienten opdager skaden, til patienten anmelder den. Hvis skaden anmeldes efter fristens udløb, kan sagen ikke behandles. Er det mere end ti år siden, patienten blev behandlet, men først nu er blevet opmærksom på skaden, kan sagen heller ikke blive behandlet grundet forældelsesfrist på ti år.

Skaden skal anmeldes på Patienterstatningens hjemmeside under ”Anmeld din skade”, hvor personen udfylder et elektronisk skema. http://pebl.dk/